Iesakām

Krieviski runājošie luterāņi Latvijā svin “Radīšanas sezonu” [+НА РУССКОМ]

1. septembrī krievvalodīgo luterāņu Epifānijas kopa (LELB) uzsāka “Radības aizsardzības sezonas” svinības, ko atzīmē kristieši visā pasaulē.

Katru gadu no 1. septembra (Pasaules lūgšanu diena par radīšanu) līdz 4. oktobrim (Sv. Franciska svētki) kristiešu kopiena svin Radīšanas sezonu, lūdzoties un kopīgi rīkojoties, lai aizsargātu mūsu kopīgās mājas. Šo svētku laiku ik gadu atzīmē desmitiem tūkstošu kristiešu visā pasaulē ar citu ticības tradīciju vadītāju atbalstu.

Šī gada tēma ir “Māja visiem? Dieva oikos atjaunošana”. Kristieši domās par planētu kā visu dzīvo būtņu kopīgu mājvietu un mūsu ieguldījumu tās saglabāšanā, kā arī pārvarēs varaskāri un alkatību, kas noved pie planētas iznīcināšanas.

Radīšanas sezonas ietvaros kopienā notiks vairākas aktivitātes:

Draudze ir izveidojusi īpašu tīmekļa vietni, kurā būs pieejami materiāli, kas palīdzēs ticīgajiem kļūt apzinīgākiem vides jomā un mācīs, kā saudzēt Dieva radību.

Vairākās lekcijās uzstāsies ekologi, teologi, zinātnieki un filozofi, kuri aplūkos dažādus radīšanas aizsardzības tēmas aspektus. Arī otrdienās kontemplācijas vakarā draudzes locekļi un viesi dziļi pārdomās Bībeles tekstus un meditēs klusumā, atbildot uz saņemto Dieva vārdu.

Radīšanas sezonas atklāšanas liturģija notiks svētdien, 5. septembrī.

No 5. septembra līdz 3. oktobrim notiks ekumēniskais Radīšanas rožukronis, lūgšanu lūgšanas pusstundu pirms katra dievkalpojuma.

Pāvels Levuškāns

Draudzes mācītājs Pāvels Levuškans arī mudināja ticīgos lasīt un studēt materiālus par to, kā mēs varam samazināt savu negatīvo ietekmi uz dabu. “Atdaliet atkritumus. Izmantojiet mazāk plastmasas piederumu. Iegādājieties atkārtoti lietojamu pudeli un paštaisītu ūdens filtru, nevis pērciet plastmasas vienreizlietojamās ūdens pudeles. Dzerot kafiju, izmantojiet atkārtoti lietojamu krūzi. Jūs varat arī ievērot sava veida mikrobrīdinājumu un vismaz samazināt sarkanās gaļas patēriņu, kas tiek uzskatīta par videi viskaitīgāko, jo tās ražošana ir viskaitīgākā. Kopumā veiciet katru nelielu nodomu, kas kļūs par jūsu ieradumu. Sekojiet tam arī Radības aizsardzībai veltītā mēneša laikā”.

Lūgšana par Radīšanas sezonu 2021. gadā

Visu lietu Radītāj, mēs pateicamies Tev par to, ka esi radījis mūsu planētu mīlestības kopībā, lai tā kļūtu par mājām visiem. Savā Svētajā Gudrībā Tu esi radījis zemi, lai uz tās varētu rasties dažādas dzīvās būtnes, kas piepildītu augsni, ūdeni un gaisu. Katra radības daļa savā būtībā Tevi slavē un rūpējas viena par otru, ieņemot savu vietu dzīvības tīklā. Kopā ar psalmistu mēs slavējam Tevi, jo Tavā mājā “pat zvirbulis atrod mājvietu un lakstīgala ligzdu, kur ligzdot savus mazuļus. Mēs atceramies, ka Tu aicini cilvēkus uzturēt Tavu dārzu, lai godinātu katras radības cieņu un saglabātu tās vietu zemes dzīvības pārpilnībā.Taču mēs zinām, ka mūsu alkas pēc varas dzen planētu postā. Mūsu patēriņš iziet no harmonijas un ritma ar Zemes spēju atjaunoties. Biotopi kļūst neauglīgi vai izzūd. Sugas izzūd un sistēmas sabrūk. Tur, kur kādreiz rifos un alās, kalnu virsotnēs un okeāna dzīlēs kūsāja dzīvība un attiecības, mitrie un sausie tuksneši ir tukši, it kā neveidoti. Cilvēku ģimenes ir spiestas pamest savas mājas nedrošības un konfliktu dēļ, migrējot miera meklējumos. Dzīvnieki bēg no ugunsgrēkiem, mežu izciršanas un bada, klīstot un meklējot jaunu vietu, kur atrast mājvietu vairošanai un dzīvei. Šajā Radīšanas laikā mēs lūdzam, lai Tava radošā Vārda elpa iekustina mūsu sirdis kā mūsu dzimšanas un kristību ūdeņi. Dāvā mums ticību, lai sekotu Kristum līdz mūsu taisnīgajai vietai mīļotajā kopienā. Apgaismo mūs ar žēlastību, lai mēs spētu atbildēt uz Tavu derību un aicinājumu rūpēties par mūsu kopīgajām mājām. Mūsu darbā, apstrādājot un kopjot zemi, iepriecini mūsu sirdis ar apziņu, ka kopā ar Tavu Svēto Garu mēs atjaunojam Tavas zemes seju un saglabājam mājvietu visiem. Jēzus Kristus vārdā, kurš nāca pasludināt labo vēsti visai radībai. Āmen.

Foto: Pixabay, Pexels


Новость на русском языке
Русскоязычная лютеранская община Богоявления (ЛЕЛЦ) 1 сентября открыла празднование «Сезона защиты творения», который отмечается христианами по всему миру.

С 1 сентября (Всемирный день молитвы за творение) по 4 октября (праздник святого Франциска) каждого года христианская община отмечает Сезон творения, молясь и действуя вместе, чтобы защитить наш общий дом. Этот сезон ежегодно отмечают десятки тысяч христиан по всему миру при поддержке лидеров других религиозных традиций.

Темой этого года является «Дом для всех? Обновление Божьего ойкоса». Христиане будут размышлять о планете, как общем доме для всех живых существ и о нашем вкладе в его сохранение и преодоление жажды власти и жадности, которые ведут к его разрушению.

В рамках Сезона Творения в общине пройдет целый ряд мероприятий:

Приход запустил специальный сайт, на котором будут выкладываться материалы, которые помогут верующим стать более экологически осознанными и научат беречь Божье творение.

Пройдет цикл бесед с экологами, и богословами, учеными и философами, которые с разных сторон помогут обрести правильное воззрение на проблему защиты творения.
Также по вторникам во время Вечером Созерцания прихожане и гости будут глубоко размышлять над библейскими текстами и медитировать в тишине, в качестве ответа на принятое Слово от Бога.

В воскресенье 5 сентября состоится литургия открытия Сезона Творения.

С 5 сентября по 3 октября перед каждым богослужением за полчаса до начала пройдет молитва по четкам Экуменический Розарий Творения.

Pāvels LevuškānsНастоятель общины, пастор Павел Левушкан также призвал верующих «читать и изучать материалы о том, как мы можем уменьшить свое негативное влияние на природу. Разделять мусор. Меньше использовать пластиковую посуду. Взять многоразовую бутылку и домашний фильтр для воды вместо покупки пластиковых одноразовых бутылок с водой. Использовать многоразовую кружку, когда пьете кофе. Можно также провести своеобразный микро-пост и просто хотя бы сократить до минимума потребление красного мяса, которое считается наиболее вредным для окружающей среды в его производстве. В общем возьмите каждый какое-то небольшое намерение, которое станет вашей привычкой. И следуйте ему в течение месяца , посвященного защите Творения.»

Молитва Сезона Творения 2021 года

Творец всего, мы благодарны Тебе за то, что в общении любви Ты создал нашу планету, чтобы она стала домом для всех. По Своей Святой Мудрости Ты сотворил Землю, чтобы на ней появилось разнообразие живых существ, наполнивших почву, воду и воздух. Каждая часть творения прославляет Тебя в своем бытии и заботится друг о друге, занимая свое место в паутине жизни.

Вместе с псалмопевцем мы поем Тебе хвалу за то, что в Твоем доме «даже воробей находит себе дом, и ласточка — гнездо, где она может отложить птенцов своих». Мы помним, что Ты призываешь людей содержать Твой сад так, чтобы чтить достоинство каждого существа и сохранять его место в изобилии жизни на Земле.

Но мы знаем, что наша жажда власти толкает планету к гибели. Наше потребление выходит из гармонии и ритма способности Земли к самовосстановлению. Среда обитания становится бесплодной или утрачивается. Виды исчезают, а системы выходят из строя. Там, где рифы и норы, вершины гор и океанские глубины когда-то кипели жизнью и отношениями, влажные и сухие пустыни лежат пустые, словно несозданные. Человеческие семьи вынуждены покидать свои дома из-за отсутствия безопасности и конфликтов, мигрируя в поисках мира. Животные спасаются от пожаров, вырубки лесов и голода, скитаясь в поисках нового места, где они смогут найти дом, чтобы вывести потомство и жить.

В этот Сезон Творения мы молимся о том, чтобы дыхание Твоего творческого Слова двигало нашими сердцами, как в водах нашего рождения и крещения. Дай нам веру следовать за Христом к нашему справедливому месту в возлюбленной общине. Просвети нас благодатью, чтобы мы откликнулись на Твой завет и призыв заботиться о нашем общем доме. В нашей работе по обработке и уходу за землей радуй наши сердца знанием того, что мы вместе с Твоим Святым Духом обновляем лицо Твоей Земли и сохраняем дом для всех.

Во имя Того, Кто пришел возвестить благую весть всему творению, Иисуса Христа. Аминь.

Фото: Pixabay, Pexels

TUVUMĀ.lv ziņas
TUVUMĀ.lv ziņu komanda publicē kristīgo sabiedrību interesējošus jaunumus no preses relīzēm un citiem publiski pieejamiem avotiem. Ikona: Freepik, www.flaticon.com.