IzpēteLiteratūra

Metaforas un populāri teicieni, kuri sakņojas Bībelē

Reizēm sanāk pasmaidīt, kad Bībeli citē pat visrūdītākie ateisti vai kristietības noliedzēji. Visbiežāk to pat nenojaušot. Ļoti daudzu ikdienā lietotu, pazīstamu teicienu saknes ir meklējamas tieši Bībelē. Bībeles iedvesmoti stāsti un metaforas ir plaši izmantotas nozīmīgos kultūras darbos: sākot ar klasiku, beidzot ar mūsdienu moderno kultūru — literatūru, teātri, kino, glezniecību. Nerunājot par mūziku, kur šie teksti vairākus gadsimtus veidoja pamatu pamatus. Tie ir plaši izplatīti arī zinātnē un politikā.

Esmu mēģinājis apkopot kaut nelielu daļu no ikdienā pazīstamajiem apzīmējumiem un teicieniem, pievienojot attiecīgo Bībeles vietu. Tomēr, lai pilnībā izprastu to jēgu, vēlams izlasīt visu attiecīgo nodaļu. Vislabāk, protams, visu Bībeli.

Autori ļoti bieži ar Bībeles tekstiem ilustrē savas domas un tādēļ patiesi izglītotam cilvēkam ir jāspēj saprast šī teiciena būtību, kontekstu. Ja tos neatpazīst, tad var viegli pārprast, neuztvert patieso vēstījumu vai tā nianses, kuras autors centies iekļaut savā darbā. To var izprast tikai, ja zina un ir lasītas attiecīgās vietas Bībelē. Rietumu kultūrā tiek pieņemts, ka izglītoti cilvēki, neskatoties — ticīgi vai neticīgi — , atpazīst to izcelsmi, avotus un pamata vēstījumus.

Bībele ir ne tikai kristiešu pamata grāmata, tas ir arī ļoti nozīmīgs kultūras kodu fundaments visai Rietumu civilizācijai. Vieglāk iziet kamielim caur adatas aci, nekā sevi cienošam izglītotam eiropietim iztikt bez šīm zināšanām. Ar šo rakstu esmu centies dot savu nelielo artavu.

 

  1. Lai top gaisma

Rakstam par pētījumiem molekulāro kūļu laboratorijā žurnālā “Ir”  dots nosaukums “Lai top gaisma” (2013)

Veikalam Spicē HOME dots nosaukums ‘”TOP gaisma

Pirmā Mozus grāmata

1:3 Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa.

 

 

2. Grēkāzis

Eliots pied.Pikaso un DJ Monsta dziesmai devuši nosaukumu “Grēkāzis”

grekazis

Trešā Mozus grāmata

16:7 Un tad lai viņš ņem abus āžus un nostata tos Saiešanas telts durvīs Tā Kunga priekšā.

16:8 Un tad Āronam jāmet mesli par abiem āžiem, viens mesls Tam Kungam, bet otrs mesls Azazēlam.

16:9 Un tad lai Ārons pieved to āzi, uz kuru kritis mesls Tam Kungam, šo āzi lai viņš sagatavo grēku upurim.

16:10 Bet āzi, uz kuru kritis mesls Azazēlam, to lai viņš atved dzīvu Tā Kunga priekšā, lai izdarītu salīdzināšanu un to sūtītu tuksnesī pie Azazēla.

3. Kas es esmu?

Grāmatas vāks

Grāmatas vāks

Otrā Mozus grāmata

3:13 Bet Mozus sacīja uz Dievu: “Redzi, kad es nākšu pie Israēla bērniem un viņiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, – tad tie jautās: kā Viņu sauc? – Ko tad lai es viņiem saku?”

3:14 Dievs sacīja uz Mozu: “ES ESMU, kas ES ESMU.” Viņš sacīja: “Tā tev jārunā ar Israēla bērniem: ES ESMU – tas mani sūtījis pie jums.”

4. Pēc manis kaut vai grēku plūdi

Otrā Mozus grāmata

6:11 Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu.

6:12 Un skatīja Dievs to zemi, un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes.

6:13 Tad Dievs sacīja Noam: “Ikvienas radības gals nāk Manā priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi.

6:14 Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuju kokiem; ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs iztriept ar darvu.

6:15 Lūk, kādu tev to būs taisīt: garumā trīs simti olektis un platumā piecdesmit, un augstumā trīsdesmit olektis.

6:16 Jumtu šķirstam tev būs taisīt virspusē, un durvis šķirstam tev būs likt tā sānos. Trijos stāvos tev būs to taisīt.

6:17 Jo redzi, Es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša: visam, kas zemes virsū, būs nobeigties.

Autors: Ēriks Ošs

Autors: Ēriks Ošs. Avots: la.lv 

5. Zelta teļš

 Otrā Mozus grāmatazelta-tels

32:1 Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējas nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie Ārona un sacīja: “Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izveda mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis.”

32:2 Tad Ārons tiem atbildēja: “Noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs, un atnesiet tos man.”

32:3 Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs, un atnesa tos Āronam.

32:4 Un viņš tos paņēma no viņu rokām, zīmēja metu ar zīmuli un no tiem izlēja teļa tēlu; tad tie teica: “Šis ir tavs dievs, Israēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.”

32:5 Kad Ārons to redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika izsaukt: “Rīt ir svētki Tam Kungam!”

 6. Bābeles tornis

 Mozus grāmata

11:1 Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda.

Brēgela glezna "Bābeles tornis"

Brēgela glezna “Bābeles tornis”

11: 2 Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās,

11: 3 un teica cits citam: “Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim,” – jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā.

11: 4 Un tie teica: “Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.”

11: 5 Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.

11: 6 Un Tas Kungs sacīja: “Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams.

11: 7 Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.”

11: 8 Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu.

11: 9 Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu.

7. Niecība, niecība

Rakstniekam Vikam ir grāmata “Sarežģītais zvirbulēns”, kur minēts teiciens ‘‘niecība, niecība”.

Salamans mācītājs

1:2 “Ak niecību niecība!” saka mācītājs. “Ak niecību niecība! Viss ir niecība!”

8. Kas citam bedri rok, tas pats tajā krīt

Salamans mācītājs

10:8 Kas bedri rok, var pats tur iekrist iekšā, un, kas mūri ārda, tam var iekost čūska.

9. Dievs – deva, Dievs – ņēma

Teiciens “Dievs ņēma, Dievs deva” attiecināts uz dziedātāju Sergeju Jēgeru rakstā portālā jelgavniekiem.lv (2008).

Ījaba grāmata

1:21 un sacīja: “Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!”

10. Dāvids un Goliāts

Samuēla grāmata

17:20 Tad Dāvids cēlās agri no rīta un atstāja avis sargam, ņēma savu nesamo, uzcēla to uz pleciem un aizgāja, kā Isajs viņam bija pavēlējis. Un viņš nonāca līdz ratu nocietinājumam, kad karaspēks izgāja cīņā un sacēla lielu kaujas troksni.

17:21 Israēls un filistieši nostājās gatavi kaujai – viens pret otru.

17:22 Tad Dāvids atstāja savu nesamo mantu uzrauga ziņā, skrēja pie karapulkiem un, tur nonācis, apsveicinājās ar saviem brāļiem.

17:23 Kamēr viņš vēl ar tiem sarunājās, redzi, tanī brīdī nāca filistiešu stiprinieks, kura vārds bija Goliāts, filistietis no Gātas, 17:ārā no rindas, un viņš runāja savus parastos vārdus, tā ka Dāvids tos dzirdēja.

17:24 Bet visi Israēla vīri, kad tie šo vīru ieraudzīja, metās bēgt, un tie ļoti bijās.

 11. (Daniels ) Lauvu bedrē

Daniēla grāmata

6:7 Visi augstākie valsts ierēdņi, priekšnieki, apgabalu pārvaldnieki un valsts padomnieki, kā arī augstākie pavēlnieki nolēma, ka izdodama ķēniņa pavēle, rīkojums un aizliegums, saskaņā ar kuru ikviens, kas trīsdesmit dienu laikā griežas ar lūgšanu vai lūgumu pie kāda dieva vai cilvēka un ne vienīgi pie tevis, ak, ķēniņ, ir iemetams lauvu bedrē.

6:8 Tad nu pasludini šādu aizliegumu, un tas lai ir rakstīts ķēniņa rīkojums, kas pēc negrozāmiem mēdiešu un persiešu likumiem nekad nevar tikt atcelts!”

6:9 Tad ķēniņš Dārijs lika uzrakstīt šādu rīkojumu ar jaunizsludināmo aizliegumu.

6:10 Kad Daniēls dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis.

6:11 Tad istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri un atrada to Dievu lūdzam un slavējam.

12. Zemes sāls

Dokumentālajai filmai par brazīļu fotogrāfu Sebastiānu Salgādu dots nosaukums “Zemes sāls” (2014)

Mateja Evanģēlijs

5:13 Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.

13. Aci pret acis, zobu pret zobu / Ja sit pa labo vaigu, tad pagriez kreiso

Mateja evaņģēlijs

5:38 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu.

5:39 Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru.

5:40 Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni.

5:41 Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas.

14. Labā roka nezina, ko dara kreisā

Mateja evaņģēlijs

6:3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara,

15. Netiesājiet un netapsiet tiesāti

Mateja evaņģēlijs

7:1 Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.

16. Neberiet pērles cūkām

Mateja evaņģēlijs

7:6 Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa.

17. Kurš meklē, tas atrod

Mūziķis Masts dziesmai, piedaloties Baronam, devis nosaukumu “Kas meklē, tas atrod”

masts

Mateja evaņģēlijs

7:7 Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.

18. Izturieties pret citiem tā, kā vēlaties, lai izturas pret Jums

Mateja evaņģēlijs

7:12 Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši.

19. Vilks avs drēbēs

Mateja evaņģēlijs

7:15 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.

20. Gudrs kā čūska

Mateja evaņģēlijs

10:16 Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.

21. Nest savu krustu

Mateja evaņģēlijs

10:38 Un, kas savu krustu neuzņemas un Man neseko, tas Manis nav vērts.

22. Kurš nav ar mums, tas ir pret mums

Mateja evaņģēlijs

12:30 Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.

23. Svēta vieta tukša nepaliek

Mateja evaņģēlijs

12:43 Bet, kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod.

12:44 Tad tas saka: es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un, kad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēztu un uzpostu.

12:45 Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi ieiet tur un dzīvo; un pēc tam ar tādu cilvēku top sliktāk, nekā papriekšu bija. Tāpat arī notiks šai ļaunajai ciltij.”

24. Ar Ticību var kalnus gāzt

Mateja evaņģēlijs

17:20 Bet Jēzus tiem saka: “Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.

25. Kurš atnāks ar zobenu, no zobena arī kritīs

Mateja evaņģēlijs

26:52 Tad Jēzus saka tam: “Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā.

Atklāsmes grāmata

13:10 Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā; kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Šeit parādās svēto izturība un ticība.

26. Mazgāju rokas nevainībā

Mateja evaņģēlijs

27:24 Bet, kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, sacīdams: “Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Raugait jūs paši!

27. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci

 Mateja evaņģēlijs

19:23 Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā.

19: 24 Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.”

kamielis

28. Neredzi baļķi paša acī

Lūkas evaņģēlijs

6:42 Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, brāli, es izvilkšu skabargu no tavas acs, un baļķi savā paša acī tu neredzi? Tu liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs, un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs.

 29. Viss slēptais reiz kļūst redzams

Lūkas evaņģēlijs

8:17 Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā.

 30. Žēlsirdīgais samarietis

Lūkas evaņģēlijs

10:30 Tad Jēzus atbildēja un sacīja: “Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja.

10:31 Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām.

10:32 Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām.

10:33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.

10:34 Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa.

10:35 Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu.

10:36 Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?”

10:37 Tas atbildēja: “Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja.” Tad Jēzus uz to sacīja: “Nu tad ej un dari tu arī tāpat.”

31. Farizejs un muitnieks

Lūkas evaņģēlijs

18:9 Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību:

18:10 “Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs – muitnieks.

18:11 Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks.

18:12 Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem.

18:13 Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

18:14 Es jums saku: viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps paaugstināts.”

32. Pazudusī avs

 Lūkas evaņģēlijs

15:1 Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu.

15:2 Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.”

15:3 Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību:

15:4 “Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs?

15:5 Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem

15:6 un, mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis.

15:7 Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

15:8 Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod?

15:9 Un, atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka: priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi.

15:10 Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.”

33. Dot savu artavu

Lūkas evaņģēlijs

21:1 Viņš, Savas acis pacēlis, redzēja bagātos savus ziedojumus metam Tempļa šķirstā.

21:2 Bet Viņš redzēja arī, ka kāda nabaga atraitne tur iemeta divi artavas,

21:3 un sacīja: “Tiešām Es jums saku: šī nabaga atraitne ir vairāk ziedojusi nekā visi,

21:4 jo visi citi ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa ziedojusi no savas trūcības visu savu padomu!”

34. Dod ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder

Lūkas evaņģēlijs

20:21 Tie griezās pie Viņa ar šādu jautājumu: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu runā un māci pareizi un negribi iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu.

20:22 Saki, vai mums ir brīv ķeizaram nodevas dot vai ne?”

20:23 Bet Viņš noprata viņu viltību un sacīja tiem:

20:24 “Parādait Man vienu denāriju! Kā attēls un uzraksts tam ir?” Viņi atbildēja: “Ķeizara.”

20:25 Tad Viņš tiem atbildēja: “Tad nu dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!”

Marka evaņģēlijs

12:17 Un Jēzus tiem sacīja: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” Un tie izbrīnījās par Viņu.

35. Patiesība dara brīvu

Jāņa evaņģēlijs

8:32 un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

36. “Neticīgais Toms”

Jāņa evaņģēlijs

20:24 Bet Toms, viens no divpadsmit, saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus.

20:25 Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: “Mēs To Kungu esam redzējuši.” Bet viņš tiem sacīja: “Ja es neredzu naglu zīmes Viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku Viņa sānos, es neticēšu.”

20:26 Un pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: “Miers ar jums!”

20:27 Pēc tam Viņš Tomam saka: “Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas un dod šurp savu roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!”

20:28 Toms atbildēja un sacīja Viņam: “Mans Kungs un Mans Dievs!”

20:29 Jēzus viņam saka: “Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!”

37. Kas bez grēka, lai pirmais met akmeni

 Jāņa evaņģēlijs

8:5 Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?”

8:6 Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs.

8:7 Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!”

38. Piedauzības akmens

Pētera 1. vēstule

2:6 jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā.

2:7 Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās.

2:8 Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti.

39. Tā Kunga ceļi ir neizdibināmi

Pāvila vēstule romiešiem

11:33 Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

40. Ticība, cerība, mīlestība

Pāvila vēstule korintiešiem

13:13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

41. Ko sēsi, to pļausi

Avots: uzvelckreklu.lv

Avots: uzvelckreklu.lv

Pāvila vēstule galatiešiem

6:6 Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca.

6:7 Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.

6:8 Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību.

42. Kas nestrādā, tam nebūs ēst

Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem

3:10 Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums: ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.

43. Ne no Viņa valstības

Jāņa 1. vēstule

2:16 jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas nav no Tēva, bet ir no pasaules

44. Esi karsts vai auksts, bet ne remdens

Atklāsmes grāmata

3:15 Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.

3:16 Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu (izvemšu) no Savas mutes.

 

 

Otto Ozols
Otto Ozols ir rakstnieks un publicists, grāmatu "Latvieši ir visur", "Theodorus. Deja ar ziloņzivi'', "Neērtās patiesības'' autors.