Izpēte

“Kungs” vai “tas Kungs” Bībelē? Aptauja

Kristīga dzīvesveida izpētes fonds sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību vēlas noskaidrot Latvijas kristiešu viedokli par Bībeles tekstu, proti, vai Jums tuvāka Dieva vārda uzruna Bībeles tekstā ir “tas Kungs” vai “Kungs”?

Mūsu Bībelēs un daudzu baznīcu terminoloģijā ir iegājies termins “tas Kungs”.

Jaunajā Bībeles tulkojumā (2012. g.) “Kungs” tika rakstīts bez norādāmā vietniekvārda, jo apzīmējums “tas Kungs” neatbilst latviešu valodas gramatikas struktūrai, ka arī pieņemot, ka stilistiski tas ir pārlieku patētisks. Zināms, ka šobrīd Bībeles revīzijas komisija pārskata 2012. gada Bībeles tulkojumu, un mēs vēlētos zināt, vai Dieva vārda apzīmējuma atveide Latvijas kristiešiem ir būtiska, un kāda atveide Jums šķiet svarīga?

“tas Kungs”:

Glika Bībelē ebreju vārds Jahve tika tulkots kā “Tas Kungs.” Tā ir gadsimtiem sludināts mūsu baznīcās, tā ir runājuši mūsu klasiķi. Luteriskās baznīcas liturģija ir pielāgota uzrunai “tas Kungs”. Pats vārdu salikums ir ienācis latviešu valodā no vācu valodas (der Herr), un latviešu valodā ticis pārņemts arī artikuls. Neraugoties uz to, latviešu valodā mēs vairs tik daudz nedomājam par to, ka “tas” ir sākotnēji bijis artikuls, bet uztveram to kā norādāmo vietniekvārdu, kas apzīmē nevis parastu kungu vai cilvēku, bet konkrētu kungu — Dievu.

“Kungs”:

Vecās Derības senebreju tekstā Dieva kā Kunga uzrunai lietoja četrus līdzskaņus – JHVH (šis bija viens no vairākiem Dieva uzrunas veidiem). Domas dalās par to, vai JHVH tika sākotnēji izrunāts kā Jahve vai netika izrunāts, tā vietā lasot Adonai (kungs). Ļeņingradas kodeksā, kas ir senākais pilnībā saglabājies rokraksts senebreju valodā, atsevišķās vietās virs JHVH parādās norāde uz to, ka jālasa “Vārds”. Vecās Derības grieķu tulkojumā (Septuagintā) Dievu kā Kungu apzīmē grieķu vārds kyrios. Atsevišķi grieķu rokraksti JHVH tulko nevis kā kyrios (kungs), bet theos (Dievs).

Jaunajā Derībā vārds kyrios tiek lietots runājot par Jēzu Kristu. Ap. 3. gs. m.ē. gan Vecajā Derībā (attiecībā uz Dievu), gan Jaunajā Derībā (runājot par Jēzu Kristu) bieži parādās saīsinājums no kyrios – KS (šī ir tā saucamā svēto vārdu sistēma).

Katoliskajā tradīcijā Latvijā pastāv divējāds veids apzīmēt Dievu: gan “Kungs”, gan arī “Kungs Dievs” (no senebreju “Adonai (JHVH) Elohim” un latīņu “Dominus Deus”). Citas baznīcas šos senebreju un latīņu vārdus atveido arī kā “Dievs tas Kungs”.

Kādu Dieva vārda atveidi Jūs vēlētos redzēt latviešu valodas Bībeles tekstā šodien? Aizpildiet īsu, anonīmu aptauju!

Ja neredzi aptauju, spied šeit!

TUVUMĀ.lv ziņas
TUVUMĀ.lv ziņu komanda publicē kristīgo sabiedrību interesējošus jaunumus no preses relīzēm un citiem publiski pieejamiem avotiem. Ikona: Freepik, www.flaticon.com.