460

Kāpnes debesīs. Mārča Jencīša liecība

”Cie­tu­ma ka­me­ras stū­rī ir tu­ale­te. Pa­pī­ra vie­tā pa­ma­nu Bī­be­les la­pas, vēl kaut kur pie cie­tu­ma ma­ku­la­tū­ras at­ro­du bro­šū­ru. La­su: – Sā­ta­nam ir plāns ta­vai dzī­vei, un Die­vam ir plāns ta­vai dzī­vei, bet pa­šam tev jā­iz­vē­las, ku­ra plā­nos ie­kļau­ties. Pir­mo rei­zi mū­žā lū­dzu Die­vu. Dievs ma­ni uz­klau­sa: ma­ni šeit ne­no­sit, ne­pa­da­ra par zi­lo, ne­es­mu no­mi­ris ba­dā, pat vi­si zo­bi mu­tē.”

922

Liecības par Dieva tuvumu. Autobiogrāfijas “Izredzētais. I Valentine” recenzija (+VIDEO)

Vai spējat noticēt, ka kāds cilvēks savas dzīves laikā var turpat 50 reizes nonākt līdz dzīvības un nāves robežai, 50 reizes par mata tiesu izglābties no nāves? Kaut ko tādu iedomājoties, gribas domāt par “laimes krekliņu” vai īpašu izredzētību. Tieši tā,pārvērtējot savu dzīves gājumu, par sevi saka sludinātājs, rakstnieks un uzņēmējs Vjačeslavs Kostigovs.