Attiecības

Māris Ceirulis: kā atpazīt maldu mācītājus mūsdienās

Lai veicinātu mieru un saticību starp kristiešiem, visdrošāk ir runāt par to, kas vieno. Tomēr medijā ”TUVUMĀ” arvien pieskaramies arī aktuāliem jautājumiem, kas mūs sašķeļ- ar mērķi uzklausīt, izprast, skaidrot noteiktu pārliecību, pat ja tā drīzāk saistās ar vārdiem ”attālināties”, ”nošķirties”, nevis mūsu medija lozungu-  būt ”tuvāk Dievam un tuvāk cilvēkiem”. Kāpēc daļa kristiešu no citiem turas savrup?Publicējam Zitas Karlsones interviju ar Māri Ceiruli, ievada daļā ļaujot Zitai arī pastāstīt par savu sastapšanos ar Māri. Šī saruna šoreiz ir nevis par viņa paša personīgo dzīvesstāstu un personību, bet par viņa viedokli, kas radies, lasot Bībeli. Ja Tev ir komentārs par savu pieredzi Bībeles interpretēšanā, raksti uz e-pastu: redakcija@tuvuma.lv. Atgādinām arī par iespēju piedalīties pētījumā: atbildēt uz jautājumiem aptaujā ‘‘Attiecības ar Bībeli”.

Aija Volka, ”TUVUMĀ” galvenā redaktore

Zitas Karlsones sastapšanās ar Māri Ceiruli

Ar Māri Ceiruli iepazinos laikā, kad biju nolēmusi patiesību draudzēs vairs nemeklēt. Pēdējo divdesmit gadu laikā biju iepazinusi gan katoļu mācību, gan pabijusi luterāņu draudzē, gan vairākās vasarsvētku draudzēs. Dievkalpojumos piedzīvojusi gan liturģisku kārtību, gan harizmātisku un skaļu slavēšanu un mēlēs runāšanu.  Kaut arī daļa uzskatu par Kristus mācību sakrīt, novēroju, ka katrā konfesijā noteiktas Svēto Rakstu vietas skaidro pilnīgi atšķirīgi. Bieži klausījos  “Latvijas Kristīgo radio”, kur aicina sekot patiesībai. Sāku domāt: vai vispār Latvijā ir kāda draudze, kur tiek mācīta patiesā Kristus mācība? Biju nogurusi no visām atšķirībām… Kāda paziņa uzaicināja uz Māra vadītu dievkalpojumu, sākumā biju skeptiski noskaņota. Domāju, ka tūlīt pēc svētrunas došos mājās. Tomēr svētruna lika man aizdomāties, un gandrīz divus gadus esmu šajā draudzē.

Pēc piedzīvotas autoavārijas 25 gadu vecumā Māris Ceirulis zaudēja redzi vienai acij, bet ar otru aci kļuva vājredzīgs. Šis notikums izmainīja viņa dzīvi. Māris pievērsās Dievam. Lai arī bērnībā bija kristīts katoļu konfesijā, kādu laiku apmeklējis katoļu baznīcu, laulājies luterāņu baznīcā, tomēr aizvien dzīvojis neticīga cilvēka dzīvesveidu. Pēc avārijas spert pirmos soļus ticībā palīdzēja kāpņutelpā sastaptais mācītājs Voldemārs Zveja. Māris turpina V.Zvejas iesākto-  vada Bībeles studijas  Liepājas Neredzīgo biedrības telpās, kur izveidots neformāls kristīgās misijas centrs ar savu kapelu. Centrs nepieder nevienai tradicionālajai konfesijai. Māri nodomāju intervēt, jo viņam īpaši tuva ir tēma- kā atpazīt viltus mācītājus.  Māris ir pārliecināts, ka daudzās draudzēs darītais un mācītais ir pilnīgā pretrunā ar Jēzus Kristus mācību. Viņš uzsver, ka visam pamatojums jārod Bībelē.

 

Dzimis 1970.gada 3.novembrī Aizputē. Pabeidzis Otaņku pamatskolu.

2005.gadā absolvējis Liepājas Akadēmiju, saņemot diplomu iestādes, uzņēmuma vadībā.

2012.gadā augstskolā „Attīstība” ieguvis sociālā darbinieka diplomu.

Pirmā darba vieta – bārmenis.

Kopš 1999.gada – Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs.

Šobrīd viņš ir arī Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes loceklis, Liepājas Neredzīgo biedrības sporta kluba ”Ezerkrasts” valdes loceklis, SIA  “Liepājas Teritoriālā dienas centrs” sociālais darbinieks, kristīgo darījumcilvēku un profesionāļu starptautiskās apvienības ”Gideoni” biedrs.

Kopš 2013.gada Māris Ceirulis ir Liepājas domes deputāts- ievēlēts no “Liepājas partijas”, vairāku domes komiteju un padomju loceklis.

Precējies ar sievu Andu, audzina četras meitas.

Patīk lasīt, spēlēt šahu, ceļot, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm– peldēšanu u. c.

Avoti: liepajniekiem.lv , Cvk.lv

Zita Karlsone: – Zināms, ka visā pasaulē uzstājas daudzi it kā Dieva Vārda sludinātāji, un top arvien vairāk dažādas draudzes, kuras sevi pasniedz kā kristīgas. Kā var zināt, kurā draudzē tiek sludināts patiess Dieva Vārds, un kurā tiek izplatīta maldu mācība? Kuram sludinātājam ticēt un no kura bēgt? Kādas ir pazīmes, pēc kurām var atpazīt, vai konkrētais sludinātājs ir patiess Dieva Vārda kalps, un kurš ir maldu mācītājs jeb vilks avju drānās?

-Maldu mācības tiek pasniegtas ļoti tuvu patiesībai, un ne katrs cilvēks uzreiz to var atšķirt. Tā kā Sātans arī zina Svētos Rakstus, tad caur viltus praviešiem Raksti cilvēkiem tiek pasniegti sagrozītā veidā. Mūsdienās Sātans darbojas tieši tāpat kā Ēdenes dārzā, sagrozot Dieva Vārdu.

Un Dievs tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: No visiem dārza kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi /Mozus 2:16/ Tad čūska teica sievai:Jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. /Mozus 3:4/

Ēdenes dārzā notika baisa krišana. Tas notiek arī mūsdienās: Liepājā, Latvijā un citur pasaulē. Rodas arvien vairāk visvisādas jaunas kustības, cilvēki tiek aicināti uz dažādiem it kā kristīgiem pasākumiem, taču daļā pasākumu tiek darītas klaji nebībeliskas lietas, un tās tiek pasniegtas kā Svētā Gara izpausmes.Viltus pravieši darbojas viltīgi- viņi citē Svētos Rakstus, taču
izskaidro tos sagrozītā veidā, ne kā patiesībā domāts, bet savtīgos nolūkos, aizvedot cilvēkus arvien tālāk no patiesības. Var šķist: redz, cik sludinātājs labi runā, kā viņš citē Bībeles pantus! Tieši tā, viņi citē Bībeles pantus, tikai izskaidro tos sagrozītā veidā, bieži izraujot konkrēto Rakstu vietu no konteksta. Tas ir bīstami! Šādos pasākumos esmu redzējis kā, piemēram, cilvēki masveidā krīt atmuguriski, citi vārtās pa zemi, cits skaļi smejas, skaļi runā it kā mēlēs, taču neviens netulko, kas tiek pateikts.

Runājot par gāšanos zemē, maldu mācītāji to izskaidro kā Dieva godības klātbūtni. Vecajā Derībā ir teikts, ka tad, kad Dieva godība atnāca, cilvēki nevarēja nostāvēt, viņi nokrita uz sava vaiga bijībā, Dieva godības priekšā, nevis nogāzās atmuguriski kā tas redzēts mūsdienās un vēl piedēvējot šīs izpausmes Svētajam Garam. Diemžēl cilvēki tam notic, jo tiek piesaukts Jēzus. Bet mums ir jābūt modriem, jo Jēzus pats ir teicis:

Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. /Mateja 24: 23,24/

Runājot par tiem, kas skaļi runā mēlēs, – svarīgi atcerēties, kas Bībelē rakstīts: ja kāds runā mēlēs, tad arī lai kāds tulko. Ja šādā pasākumā ienāk kāds neticīgs cilvēks, ko viņš var nodomāt par to, kas tur notiek?…

Mēlēs runāšana dažam izpaužas tā savādi: ir dzirdēts, ka cits neskaitāmas reizes atkārto vienu un to pašu zilbi, kaut kāds zilbju savārstījums, taču Rakstos skaidri ir teikts, ka tad, kad Svētais Gars nonāca, viņi sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt (Apustuļu darbi 2-4). Tie runāja skaidrā valodā. Dažādās valodās viņi uzteica Dieva varenos darbus. Klātesošie, kuri tolaik bija sanākuši Jeruzālemē no dažādām zemēm, to dzirdēja katrs savā dzimtajā valodā.

Ja kāds no mūsdienu sludinātājiem apgalvo, ka viņš, gāžot cilvēkus uz aizmuguri
pie zemes, darbojas Svētā Gara spēkā, lai viņš parāda  Bībelē, kurā vietā ir rakstīts, ka Jēzus Kristus ir licis rokas uz cilvēkiem,un tie viens pēc otra ir krituši pie zemes uz aizmuguri. Vai arī- Viņš ir licis apustuļiem tā darīt? Vai arī apustuļi pēc tam, kad tika piepildīti ar Svēto Garu, būtu tā darījuši? Vajadzētu aizdomāties, kāpēc mācītāji un sludinātāji to dara? Ir rakstīts, ka tad, kad Jēzus runāja uz cilvēkiem par debesu valstību, vai aicināja cilvēkus uz atgriešanos no grēkiem, viņu bieži pavadīja milzīgs pūlis ar cilvēkiem, tie viņā klausījās. Nav rakstīts, ka Jēzus runas laikā būtu licis tiem rokas un cilvēki būtu viens pēc otra gāzušies zemē. Nav rakstīts, ka arī apustuļi tā būtu darījuši. Diemžēl šādas izpausmes ir lielos evaņģelizāciju pasākumos visā pasaulē, arī pie mums Latvijā. Šādas izpausmes esmu redzējis draudzēs ar harizmātisku ievirzienu. Svētais Gars nedos nekādu papildus atklāsmi vai izpausmi, kā tikai to, kas Rakstos rakstīts, jo Jēzus skaidri sacīja, ka Svētais Gars mācīs un atgādinās to, ko Viņš, Kristus, ir mācījis.

Svētā Gara dāvanas, tajā skaitā arī runāšana citās valodās, netiek dota, lai izceltu sevi, bet lai tās būtu par svētību citiem.

Tātad ar šīm Svētā Gara dāvanām ir jākalpo citiem cilvēkiem?

Tieši tā. Vēstulē korintiešiem 12: 4-11 ir rakstīts, ka Gars pats dod dāvanas kā gribēdams, un runāšana mēlēs ir viena no dāvanām, ar kuru tiek kalpots un ir par svētību citiem cilvēkiem. Kādu svētību man vai citiem nes tas, ka blakus kāds kaut ko runā, taču ne es, ne citi runāto nesaprot? Šajās draudzēs arī tiek iestāstīts, ka, ja tu nerunā mēlēs, tevī nav Svētais Gars.Varbūt cilvēkam ir kāda cita Svētā Gara dāvana, visiem taču nav jārunā
mēlēs. Katram cilvēkam Svētais Gars dod savu dāvanu kā gribēdams.
Ir novērotas arī citādas maldus gara izpausmes, kā piemēram, kliegšana, bļaušana, smiešanās, galvas kratīšana uz visām pusēm, roku vicināšana un ķermeņa kratīšanās. Kur mēs redzam Bībelē, ka apustuļi būtu masveidā sanākuši kopā un bļāvuši, klieguši, kratījušies, maurojuši vai purinājuši galvas uz visām pusēm vai varbūt Jēzus Kristus ir tā darījis? Nekur Bībelē nav aprakstītas tādas Svētā Gara izpausmes.Taču ir rakstīts, lai pielūdzam
Dievu svētā glītumā.

Vēl ir rakstīts- lai esam par gaismu pasaulei, pilsēta kalna galā, zemes sāls…

Jēzus Kristus teica samarietei pie akas, ka īstie dievlūdzēji pielūgs Dievu garā un patiesībā un tādus pielūdzējus Dievs meklē.

Kā var pārbaudīt, kādā garā konkrētais sludinātājs darbojas? Kā zināt, vai tas ir Kristus gars, vai arī varbūt antikrista gars? 

 

Zaks Pūnens

Jāskatās, ko konkrētais sludinātājs dara, kas pasākumā notiek, un tad jāskatās, kas par tādām darbībām ir rakstīts Bībelē. Rakstos ir teikts, lai pārbaudām garus- tāpēc veram vaļā Bībeli un skatāmies, vai Svētā Gara piepildītiem cilvēkiem ir bijušas šādas izpausmes. Dieva Gars nebaidās pārbaudīties. Sātans negrib, lai pārbaudām. Tāpēc maldu mācītāji iestāsta cilvēkiem, ka viss ir jāpieņem ticībā un, ja kāds grib pārbaudīt vai šaubās, tad cilvēkam tiek pārmests par mazticību vai neuzticēšanos Dieva Garam. Arī Jēzus Kristus pats aicināja pārbaudīt garus, lai esam uzmanīgi, lai neviens mūs nepieviļ- un lai sargājamies un viltus praviešiem.

Visiem iesaku pārbaudīt mums piedāvāto pēc četriem punktiem: vai Jēzus tā darīja, vai mācīja tā darīt, vai apustuļi tā darīja un vai mācīja tā darīt. Šādu padomu deva kāds mācītājs no Indijas Zaks Pūnens (Zac Poonen), kura audioierakstu klausījos. Viņš uz visu, ko mūsdienās piedāvā kristieši, skatās ļoti uzmanīgi.

Reiz Latvijā kādā no pasākumiem sludinātājs Nātans Moriss pasludināja, ka pār Latviju tiek sarautas lāstu ķēdes…

Piedodiet, kādas vēl lāstu ķēdes? Cilvēki paši negrib atgriezties no saviem ļaunajiem darbiem: no okultisma, horoskopiem, zīlēšanas, no dažādiem elkiem, no dažādām bezdievīgām mācībām, dzeršanas un citām dažādām negantībām, dodot sātanam vietu savās dzīvēs, un te uzrodas vīrs no jūras otras malas un rauj lāstu ķēdes pār Latviju? Kamēr cilvēki paši neatgriezīsies no saviem grēkiem, nekādi lāsti nevar tikt sarauti.

Cilvēki paši ar savu dzīvesveidu dod sātanam vietu savās dzīvēs.  Cilvēki uzķeras, jo tiek lietots Jēzus vārds. Taču Jēzus pats teica:

“Ne ikkatrs, kas uz mani saka “Kungs!Kungs!” -ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Un daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs!Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājusi,vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.” /Mateja 7.21-23/

Jēzus Kristus ļoti skaidri pasaka, ka būs brīnumi un velna izdzīšanas, un nākamo lietu pasludināšana. Taču ne Viņa Gara spēkā. Tieši tas, kas notiek mūsdienās šādos masveida pasākumos. Būsim uzmanīgi un neļausim sevi apmānīt un pievilt ar brīnumiem un zīmēm, ar kurām sātans
cenšas pievilt cilvēkus. Viņš iztaisās par gaismas eņģeli,un cenšas aizvest cilvēkus prom no Dieva un no glābšanas, kura mums ir dota Jēzū Kristū. Dzīsimies nevis pēc brīnumiem un zīmēm, bet pēc Debesu valstības, grēku nožēlas un patiesās Kristus mācības!

Cik lielā mērā Jēzus Kristus brīdinājuma vārdus par viltus praviešiem var attiecināt uz mūsdienām?

– Tas notiek jau no tā laika, kad Kristus deva saviem apustuļiem pavēles. Arī apustulis Jānis savās vēstulēs saka- daudzi antikristi jau ir izgājuši pasaulē. Jau pats vārds anti nozīmē ”pret”. Viņi maldinās daudzus un pievils daudzus. Arī Kristus brīdina Mateja 7-15:

”Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.”

Viņi ir bijuši vienmēr. Esmu pārliecināts, ka šodien ir pavisam tuvu beigu laiki, un tāpēc maldu mācītāji un maldu mācības strauji vairojas.


REDAKTORES PĒCVĀRDS. Mīļai lasītāj, ar savu pieredzi un domām dalies, rakstot e-pastu: redakcija@tuvuma.lv! Šajā intervijā paustās domas neatspoguļo visas redkolēģijas viedokli, katram ir sava individuāla pieredze vai kādas pieredzes trūkums. Labprāt uzklausīsim arī rakstā pieminētā Nātana Morisa atbalstītājus. Aicinām piedalīties domapmaiņā un piedalīties pētījumā- aptaujā ‘‘Attiecības ar Bībeli”. 24.martā rīkosim pasākumu klātienē par Bībeles interpretēšanu. Seko informācijai sociālajos tīklos!

Zita Karlsone
Zita ir divu bērnu mamma, kurai patīk viss patiesais,īstais,un nesamākslotais. Dzīvo brīnišķīgā un skaistā Nīcas novadā. Patīk rakstīt un ar to dalīties ar citiem. Viņai patīk rakties Svētajos Rakstos, lai tajos atrastu Dieva patiesības. Zita sevi nepieskaita ne pie vienas konfesijas, viņa cenšas sekot tikai un vienīgi Dieva iedibinātai kārtībai.