Iesakām

Reformācijas garā — Zoom pārrunas. 500 gadu jubileja trim Mārtiņa Lutera rakstiem

15., 22. un 29. oktobrī video konferenču platformā ”Zoom” notiks diskusijas par trim Mārtiņa Lutera tekstiem, kas radīti tieši pirms 500 gadiem. Ņemot vērā tēmas un formāta aktualitāti, pārpublicējam organizētājas, Latvijas luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapes Laumas Zušēvicas komentāru par iecerēto sarunu ciklu.

Tuvumā.lv galvenā redaktore Aija Volka

Ietērpsim ikdienu ticībā!

Dzīvojam laikā, ko daudzi raksturojuši par tik vēsturisku, kurā pasaule būtiski mainās un mūsu ikdiena nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms korona vīrusa. Ir dzirdēts, ka šādi pasauli transformējoši laiki nāk ik pa 500 gadiem. 1520. gadā, 6. oktobrī, Mārtiņš Luters publicēja rakstu “Baznīca Bābeles gūstā” (The Babylonian Captivity of the Church). Šis raksts izaicināja tā laika katoļu Baznīcas Pāvestu Leo X, liekot saprast, ka reformācijas kustības teoloģija nav jaunums ticīgo vidū, bet tīrs ticības apliecinājums Dieva Vārdam, saskaņā ar Svētā Gara patiesību. Raksts ir intensīvs un tā pirmā daļa atspoguļo Lutera dziļās ilgas savai Baznīcai palīdzēt izprast patiesību par Svēto Vakarēdienu, kā Kristus un apustuļu vārdi to apliecina. Vēl joprojām cauri gadu simteņiem šīs diskusijas turpinās.
Pārlasot Lutera vārdus, iedomājos, ka tie noder šim laikam, kad
tik daudzu garīdznieku un draudžu locekļu vidū paceļas jautājumi par to, vai virtuāli saņemtais Svētais Vakarēdiens ir autentisks sakraments.
Luters nosauc šo sakramentu par mīlestības strūklaku (a fountain of love) un uzsver, ka nevienam priesterim nav tiesības to atņemt tam, kas, nožēlojis savus grēkus, tic Jēzum Kristum un Viņa žēlastības apsolījumam.
Neilgi agrāk 1520. gadā iznāca cits Lutera traktāts, par ko tagad raksta Pasaules Luterāņu Federācijas izdevumā “No konflikta uz kopību”: “Savā traktātā “Uzsaukums vācu nācijas kristīgajai muižniecībai” (1520) Luters iestājās par visu kristīto vispārējo priesterību, tātad arī par laju aktīvu iesaistīšanos baznīcas reformās. Reformācijas kustībā lajiem – teritoriālajiem valdniekiem, rātskungiem vai vienkāršiem ļaudīm – bija svarīga loma”. Tā Luters aizstāvēja neordinēto kristiešu (laju) līdzvērtību un nozīmi.
1520. gada novembrī tika izdots Lutera viens no pazīstamākajiem darbiem – “Par kristīgā cilvēka brīvību” (The Freedom of a Christian). Raksts uzrunā mūs tieši tagad, kad tik daudz tiek runāts par brīvību, par tiesībām, par indivīda atbildību pret Dievu, sevi un citiem. Ievada vēstulē Pāvestam Leo X Luters negatīvi raksturo tos, kuri jau trešo gadu saceļas pret viņu. Luters diplomātiski raksta, ka viņš cer, ka Pāvests novērtēs viņa darbu. Seko vēsturisks pārskats par notikušajām cīņām. Noslēgumā Luters izsaka cerību, ka Pāvests sapratīs, ka rakstā atspoguļota Dieva vārda patiesība, kurai jāraksturo katra kristīgā cilvēka dzīvi.
Raksta iesākumā Luters uzstāda divus šķietami pretrunīgus secinājumus:
1. Kristietis ir brīvs, viņš ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam.
2. Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam.
Cik ārkārtīgi noderīgas būtu pārrunas pat par šiem diviem teikumiem vien! Ko nozīmē cilvēkam būt brīvam un vienlaicīgi atbildīgam citu priekšā? Raksts ir pilnvērtīgs un noderīgs mūsu katra garīgai izaugsmei. Tas palīdz rast atbildes jautājumiem par to, kā atbrīvots no kauna, grēka un pagātnes sloga, kristīgs cilvēks pats izvēlas kalpot, brīvprātīgi iesaistoties Dieva darbā.

Gribu kopā ar jums pārrunāt gan Lutera rakstu, gan jūsu domas! Nav viegli atrast vislabāko laiku, kad Zoom varētu satikties, jo dzīvojam atšķirīgās laika zonās. Apzinoties šīs grūtības, aicinu nākamajās trīs ceturtdienās, 6:00 no rīta pēc Čikāgas laika pieslēgties pārrunām par kristīgā cilvēka brīvību kā Luters to saprata un kā mēs! Ietērpsim ikdienu ticībā!

Datumi: 15., 22., un 29. oktobris.
Pēc Latvijas laika: plkst. 14:00.
ASV un Kanādā: plkst. 6:00.
Zoom aicinājums:
Meeting ID: 750 996 0644

Pievienoju Lutera darbu “Par kristīgā cilvēka brīvību” Gundegas Dumpes tulkojumā. Tas iznāca 2005. gadā, Rīgas Sv. Jāņa draudzes apkārtrakstā. Pateicos! Viņa, darbu no vācu valodas tulkojot, to iedalīja 30 rindkopās. Ja iespējams, aicinu uz pirmo Zoom tikšanās reizi izlasīt līdz 11. rindkopai. Varat arī apskatīt gan dokumentu, gan komentāru par rakstu https://www.elca500.org/

Mīļie brāļi un mīļās māsas Kristū, arī ja nespējat rakstu apskatīt, lūdzu, tomēr pievienojieties mūsu sarunām un lūgšanām!
Vīrusa sekas ierobežo mūsu brīvību dzīvot kā līdz šim, bet arī izaicina izvērtēt līdzšinējo dzīvesveidu. Tomēr izjūtam distancēšanās smagumu.
Esam norūpējušies, kādas pēdas šis laiks atstās mazu bērniņu sirdīs, kā arī jauniešu nākotnes plānos. Rūp vientulībā augošo skumju grūtības. Rūp ekonomiskā krīzes. Pasaules malu malās aug nemiers. Mūsu Baznīcai arī šinī laikā ir uzdevums un to turpināsim veikt, apliecinot ticību un cerību Kristus mīlestības Garā!
Turēsimies kopā lūgšanās, meklējot atbildes Dieva Vārdos, tā lai garīgi augtu! Mācīsimies cits no cita! Kaut netiksim pie visa, kas ir šajā Lutera rakstā, tomēr tas varbūt katram izraisīs kādu jautājumu vai labu domu. Gaidīšu jūs Zoom un turpināšu lūgt par jums šajā tik sarežģītā, grūtā laikā, kas izraisa jautājumus, kas līdzīgi tiem, kas atskanēja pirms 500 gadiem. Noslēdzu ar Lutera vārdiem:
“No visa tā izriet secinājums, ka kristīgs cilvēks nedzīvo sevī pašā, bet gan Kristū un savā tuvākajā; Kristū – ar ticību, tuvākajā – ar mīlestību.”
Lai Dievs jūs svētī un pasargā, stiprina un iedvesmo ticēt, cerēt, mīlestībā augt!
Lauma Zušēvica
Lauma Zušēvica ir LELBĀL arhibīskape